به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

جدول دستمزد

جدول دستمزد یک جدول ساده است که در آن بازه های ابتدا، میانه و انتهای دستمزد برای یک نفر یا یک رتبه در شرکت را لیست می کند. در شرکتهای نسبتاً بزرگ کارها بین گروهها تقسیم می شوند و معمولاً در شرکتهای کوچک بصورت فردی.

مزایای داشتن جدول دستمزد

داشتن یک جدول از نرخ دستمزد ها در یک شرکت می تواند به دلایل مختلفی ارزشمند باشد:

  • برای شما یک راهنما می شود که بتوانید نرخ دستمزد شغلهای مختلف را با توجه به سطح دانش، تجربه و مسئولیت با هم مقایسه کنید.
  • به عنوان یک سابقه از دستمزدها در بایگانی می ماند.
  • به شما کمک می کند که محاسبه کنید که با توجه به زمان خدمت و یا عملکرد افراد چه زمانی باید دستمزدشان را افزایش دهید.


Download a template for a Schedule of Pay.

TOP