به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

مقدمه

ترکیب نیروی کار به سرعت در حال تغییر است. به طور کل همانند جمعیت, کارمندان نیز در حال سالخوردگی هستند, تعدادی از آنها نزدیک به بازنشستگی می باشند و تعداد کمتری نیروی کار جوان برای ورد به بازار کار موجود است. کارفرمایان برای یافتن کارمندان مورد نیازشان, به طور موفقیت آمیز برنامه های استخدامی و حفظ کارمندان خود را برروی کارکنان گروه های “غیرسنتی” شامل و نه محدود به, زنان, جوانان , گروه های بومی, کارکنان بزرگسال, مهاجرین و افراد دارای ناتوانی متمرکز نموده اند.

این بخش راهنمایی ها و پیشنهادات و لینک دسترسی به برنامه های مالی و خدمات حمایتی را ارائه می دهد. این مبحث همچنین مثال هایی از تمرین های موثر و سیاست هایی که به شما کمک می کند تا محیط کار در برگیرنده ای را ایجاد و مدیریت کرده و از ادغام موفقیت آمیز کارکنان جدید با پیشینه و انتظارات گوناگون حمایت نمایید ارائه می نماید.

TOP