به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

برنامه های حمایتی

اطلاعات موجود در این مجموعه با برنامه مختلف استخدامی برای گروه های مشخص دارای گوناگونی در ارتباط است. این گروه ها شامل مهاجرین, افراد دارای ناتوانی, افراد بومی, زنان و جوانان می باشند.

مهاجرین

اداره مهاجرت, جایگزینی و جمعیت                                                                           www.opportunitiespei.ca

راهنمای کارفرمایان پی ای ای برای استخدام مهاجرین خارجی          www.gov.pe.ca/photos/original/ISFWBENG.pdf

انجمن تازه واردین به کانادا در پی ای آی                                                                             www.peianc.com/

کارکنان موقت خارجی (تی اف دبلیو)                     http://www.esdc.gc.ca/eng/jobs/foreign_workers/index.shtml

www.cic.gc.ca/english/work/index.asp

دانشجویان بین المللی               www.apec-econ.ca/docs/APEC_Employers_Guide-Hire_International-EN.pdf

اشخاص دارای ناتوانی

شورای افراد دارای ناتوانی در جزیره پرنس ادوارد                                                                 www.peicod.pe.ca/

افراد بومی

دبیرخانه امور افراد بومی                                                                             www.gov.pe.ca/aboriginalaffairs/

جوانان

آژانس توسعه استخدام                                                   www.gov.pe.ca/infopei/index.php3?number=50808

اداره مهارت های پی ای آی                                                                                           www.skillspei.com/

اطلاعات بازار کار در جزیره پرنس ادوارد         http://www.esdc.gc.ca/eng/jobs/lmi/publications/index.shtml#lmb
TOP