به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

بخش استانداردهای استخدام

وظیفه بخش استانداردهای استخدام نظارت بر انجام قانون استانداردهای استخدام می باشد. این قانون از حقوق کارمندان در زمینه پرداخت دستمزد، حقوق تعطیلات، تعطیلات قانونی، اطلاع از فسخ قرارداد، نرخ حداقل دستمزد، پرداخت اضافه کاری، و همچنین از مرخصی های زایمان و والدین حمایت می کند.

www.gov.pe.ca/labour/index.php3?number=1004723&lang=E

انجمن روابط کاری و بخش استانداردهای استخدام برای کمک به کارفرمایان و کارکنان در شناخت و استفاده از قانون و مقررات استانداردهای استخدامی در جزیره پرنس ادوارد فعالیت می کنند. این استانداردها حداقل ضوابط و شرایطی که باید در محل های کار در استان وجود داشته باشد را معین می کنند. آنها همچنین مسئول رسیدگی به شکایات از طرف کارفرمایان و کارکنان هستند در زمانی که هر کدام از این دو تصور می کنند که دیگری قانون را رعایت نمی کند.

TOP