به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

فرم شرح وظایف

شما می باید روند استخدام را با یک فرم شرح وظایف کاملا مشخص شروع نمایید. بخش های زیر به طور معمول در تهیه شرح وظایف کاری استفاده می گردند.

نام:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان شغل:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهیه شده توسط: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرپرست:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)

در یک یا دو خط توضیح دهید که انتظار می رود این پست چه چیزی را برای شرکت انجام دهد.

وظایف

وظایف کاری این پست را به ترتیب اهمیت بنویسید. از لغات عملی برای شرح وظیفه مورد نظر استفاده نموده و توضیحات چگونگی انجام وظایف را در صورت اهمیت عنوان نمایید.

نیازهای فیزیکی

شرایط کاری را که ممکن است به توانایی خاصی در افراد برای انجام آن کار نیاز داشته باشد شرح دهید. به عنوان مثال بلند کردن اجسام, شیفت های کاری, نیازهای بینایی و غیره.

مهارت ها

دانش, مهارت ها, خصوصیات و شایستگی هایی را که برای انجام کار لازم است لیست نمایید. به یاد داشته باشید که مهارت ضروری اولیه مانند ارتباطات, رهبری, کار گروهی و غیره را که ممکن است مورد نیاز باشد در نظر بگیرید.

تحصیلات و تجربه

نوع تحصیلات و تجربه ای را که لازم است تا شخص از از طریق آن مهارت های بالا را کسب نموده باشد مشخص نمایید. در صورت امکان, ترکیبی از تجربه و آموزش را شامل نمایید زیرا این شرایط ممکن است تعداد متقاضیان را افزایش دهد.

TOP