به ما بپیوندید و به اشتراک بگذارید

برنامه های حمایتی

برنامه های زیر کمک به استخدام کارکنان جوان را هدف قرار می دهند. از وب سایت های زیر برای کسب اطلاعات در مورد هر برنامه بازدید نمایید.

منابع انسانی, کارگری و استخدامی

مهارت های پی ای آی www.skillspei.com

سلامت روانی کانادا – بخش پی ای آی www.cmha.pe.ca

انجمن تازه واردین به کانادا در پی ای آی – www.peianc.com

شورای افراد دارای ناتوانی در پی ای آی – www.peicod.pe.ca

اتحادیه خدمات استخدامی میک ما در پی ای آی – www.mcpei.ca

انجمن جان هوارد در پی ای آی – http://pei.johnhoward.ca/services/

خدمات توسعه حرفه ای پی ای آی – www.careerservicespe.com

شرکت سهامی ترمپلوی – www.tremploy.com

TOP